Om stiftelsen

Historie

Stiftelsen forvalter midler som stammer fra Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening.

Utspring fra Kvinnesaksforeningen

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening ble stiftet 20. mars 1890. Den hadde sitt utspring fra Kvinnesaksforeningen ettersom kvinner ikke kunne være medlem av Oslo Handelsstands Forening som kun var for menn. Kvinnene ville bygge opp en effektiv organisasjon for å ivareta sine interesser. Foreningen ble stiftet som en fagforening.

Anna Mossevig, Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening. Foreningens første leder, 1890-96
Anna Mossevig, Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening.
Foreningens første leder, 1890-96

Kvinnene ville ivareta den kvinnelige handelsstands interesser

I 1890 da foreningen ble stiftet var gjennomsnittsinntekten for kvinner betydelig lavere enn for menn. Arbeidsdagen lang, 12 – 13 timer pr dag. Det var ingen overtidsgodtgjørelse eller ferie, ikke lønn under sykdom eller sosiale goder. Arbeidstiden varierte fra 56 – 102 timer i uken. Det ble gjort store anstrengelser for å rette på de verste misforhold i lønninger og arbeidsvilkår, men uansett anstrengelsene tok det tid før det ble resultater.

Foreningen engasjerte seg ikke i saker av generell næringspolitisk karakter, men om kvinnenes interesser, herunder:

 • Forbud mot barnearbeid 
 • Regulert arbeidstid
 • Lønnsreguleringer
 • Kvinners stemmerett
 • Lønn under sykdom 
 • Rett til ferie
 • Alderspensjon 
 • Overtidsbetaling

Hvem var medlemmer?

Medlemmene var butikkpersonale, kasserersker i butikk og kontorpersonale bl.a. i departementene og i forsikringsselskap. Medlemmene som drev selvstendig næringsvirksomhet drev forretning i mindre omfang, som broderi, garn, husholdning og delikatessehandel. Foreningens medlemmer var både sjefer og ansatte.

Medlemstallet

Ved starten i 1890 var medlemstallet 234. I 1897 var tallet 272. Det økte til ca. 500 i 1898 og til 700 i 1900. Deretter sank medlemstallet til bare 230 og var helt nede i 120 i 1908. I 1918 var medlemstallet opp i ca. 900 og i 1920 1100 medlemmer og i 1960 årene over 1.200. Deretter sank medlemstallet. Ved 100-årsjubileet i 1990 var det ned i ca. 150 medlemmer.

Foreningens indre anliggender og sosiale engasjement

Foreningen ivret for solidarisk selvhjelp hos kvinnene. Det ble samlet inn store beløp og medlemmene oppnådde fordeler gjennom stipend og understøttelse. Den skaffet seg understøttelseskasse i 1896 bl.a. med bidrag fra Kong Oscar II, eget feriehjem på Lillevannsbråten med 6 mål skog i 1921, eget aldershjem i Akersveien 28 i 1936 (tegnet av kvinnelig arkitekt) og startet ekspeditriseskole.

Foreningen hadde en viktig funksjon på det sosiale plan. Det ble holdt klubbaftener hver annen eller hver tredje fredag fra oktober 1890. Foreningen opprettet bl.a. diskusjonsklubb, bridgeaftener, teateroppføringer, sangforening, sportsklubb og håndarbeidsgrupper/ syforeninger. Den arrangerte foredrag med kjente foredragsholdere, underholdningsaftener, fester, ball og reiser for medlemmene. Det ble anskaffet bibliotek for medlemmene og foreningen holdt litteraturaftener og hadde egen avis fra 1918. Avisen ble senere erstattet av et medlemsblad som utkom helt frem til 1969. 

Faksimile fra OKHFs eget tidsskrift Kvindelig Handelsstands Blad fra 1922.

Ved 25 års jubileet fikk foreningen sin egen orden som fikk navnet ”Dona Mercuri”.

Foreningens medlemmer sørget selv for underholdning på møtene, og for å skaffe penger til foreningens forskjellige formål. Det ble oppført tablåer, opplesning og julenissespill og komedier. 

Nasjonale og internasjonale forbindelser

Nasjonalt sto foreningen tilsluttet Oslo Kvinneråd og Norges Yrkeskvinners Landsforbund og internasjonalt The International Council of Women og The International Federation of Business and Professional Women. Foreningen mottok besøk fra verdensforbundet og sendte medlemmer for å delta på internasjonale kongresser og i internasjonalt arbeide.

Økonomi

Foreningen baserte fra starten av sin økonomi på kontingent og gratis innsats fra medlemmene. Den mottok også pengegaver og gratis bistand i form av bl.a. gratis lån av lokale og gratis juridisk bistand. 

Foreningens kvinner var svært kreative når det gjaldt å bygge opp verdier. Fra 1917 – 18 økte foreningens formue med kr 92.800 til i alt kr 165.277. Ved 30 års-jubileet i 1920 hadde foreningen store økonomiske reserver til medlemmenes fordel. 

Utviklingen

Foreningens tidligere sosiale arbeid ble etter hvert dekket ved trygder og pensjoner fra det offentlige og private. Interessen for foreningen avtok etter krigen og foreningen mistet mange av sine oppgaver. Arbeidslivet var forandret. I 1968 åpnet Oslo Handelsstands Forening adgang for kvinnelig medlemskap og styreverv etter 127 år med bare menn.

I årene etter krigen fikk foreningen synkende medlemstall. Foreningens faste eiendommer ble solgt.

OKHF stiftelse 

I forbindelse med at Foreningen ville selge aldershjemmet opprettet Foreningen 11. april 1986 en stiftelse , Oslo Kvinnelige Handelstands Forenings Stiftelse med formål å yte økonomisk bidrag til fremme av Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings drift og formål, – og ivareta standens interesser tilpasset foreningens aktiviteter og dagens samfunnsliv. Foreningens legater og fond ble lagt inn i stiftelsen. 

I 1995 solgte Foreningen feriestedet Lillevannsbråten. Foreningen ga kr 2 millioner til Radiumhospitalet til forskning knyttet til kreft hos kvinner, og stiftelsens grunnkapital ble øket med foreningens gjenværende midler.

Lillevannsbråtens jubileumsrenn 10 år, 1948-1958, Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening

Stiftelsens vedtekter ble endret slik at stiftelsen kan yte støtte til alle som var medlemmer av Oslo Kvinnelige Handelsstands forening ved foreningens opphør, og som har behov for støtte ved langvaring sykdom samt ved økonomisk behov i alderdommen. Stiftelsen kan også yte økonomisk bistand til

 • kvinner som ønsker å etablere/eller å drive egen næringsvirksomhet,
 • til kvinner som ønsker støtte til merkantil utdannelse/forskning,
 • foreninger og institusjoner som etter sitt formål ivaretar den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo.

Oslo Kvinnelige Handelstands Forening ble avviklet i 1997. Alt materiale av historisk interesse ble gitt til Kvinnemuseet på Kongsvinger. Noe løsøre ble gitt som gave til Holmenkollen Kapell og til Skimuseet. 

Stiftelsens deler nå ut stipend til kvinner som ønsker å etablere eller å drive egen næringsvirksomhet, kvinner som ønsker støtte til merkantil utdannelse/forskning og til foreninger og institusjoner som etter sitt formål ivaretar den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo. 

Siden 1989 og til 2019 har 100 personer og institusjoner mottatt stipend til etablering/drift eller utdannelse fra Oslo Kvinnelige Handelstands Forenings Stiftelse med beløp varierende fra NOK 5.000,- til NOK 120.000,- til hver.