Orientering til søkere

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse har som formål å bidra til å ivareta den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo på en måte som er tilpasset dagens samfunnsliv. 

Midler kan utdeles til forening/institusjon i Oslo og til kvinner hjemmehørende i Oslo som etter sitt yrke tilhører handelsstanden, herunder kvinner ansatt ved private og offentlige kontorer. 

Stiftelsen har en grunnkapital på kr. 8 290 160,-.

Søknadsfrist for å innlevere søknad er 15. mars.

Formål som Stiftelsen kan tilgodese er blant annet å yte økonomisk bistand til:
  1. Kvinner som ønsker å etablere eller drive egen næringsvirksomhet
  2. Kvinner som ønsker støtte til merkantil utdannelse/forskning
  3. Foreninger og institusjoner som etter sitt formål ivaretar den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo

Det deles årlig ut stipend med inntil kr 120.000, som fordeles på en eller flere søkere.

Stiftelsen har eget søknadsskjema som skal sendes Stiftelsen i to eksemplarer. Søkere må levere maskinskrevet søknad.

En komité på 2 medlemmer gjennomgår søknader som er kommet inn til Stiftelsen innen søknadsfristen. Komiteen avgir sin innstilling til Stiftelsens styre, som i møte fatter vedtak om utdeling av stipend. 

Søkerne blir tilskrevet om tildelingen. Stipend mottas under forutsetning av rapport om hvordan midler er benyttet, og skal inngis Stiftelsen innen en fastsatt frist etter mottagelsen. Stiftelsen inngir lønns- og trekkoppgave på utbetalingen. 

De siste årene har det vært stilt som forutsetning for stipend at mottagerene gir en muntlig presentasjon av prosjektet og det arbeid som er utført ved hjelp av stipendet for stiftelsens styre og øvrige stipendmottagere på en årlig sammenkomst, ved at stipendmottagerene deler erfaringer med hverandre og Stiftelsens styre (5 – 10 minutters innlegg rundt to spørsmål:

  1. Hva har vært de største utfordringene i prosjektet?
  2. Hva har vært virksomme mestringstrategier?