Vedtekter

OKHS STIFTELSESVEDTEKTER PR 14.04.2021

§ 1

Stiftelsens formål er å bidra til å ivareta den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo på en måte som er tilpasset dagens samfunnsliv.

§ 2

Stiftelsen skal være politisk og livssynsmessig uavhengig.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital er Nok 8 290 160,-. Kapitalen skal søkes opprettholdt til verdien på tidspunktet for opprettelsen av stiftelsen. Minst 10 % av den årlige kapitalavkastningen skal legges til grunnkapitalen.

§ 4

Stiftelsens midler skal plasseres til mest mulig avkastning overensstemmende med de regler som gjelder etter lov om stiftelse. Stiftelsen kan erverve fast eiendom.

§ 5

Midler skal utdeles til kvinner hjemmehørende i Oslo og som etter sitt yrke tilhører handelsstanden, herunder kvinner ansatt ved private og offentlige kontorer.

§ 6

Etter opphør av Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening kan det ytes bistand til andre foreninger eller institusjoner som etter sitt formål ivaretar den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo.

§ 7

Etter tilbakeføring av den årlige avkastning til grunnkapitalen overensstemmende med § 3 skal midlene utdeles til kvinner som oppfyller vilkårene i § 5 og foreninger og institusjoner som oppfyller vilkårene i §6 etter følgende prioritering:

1. Yte støtte til medlemmer av Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening innmeldt før 1986 i h.t. bestemmelser i testamentariske gaver og legater gitt foreningen forut for opprettelse av denne stiftelse.

2. Yte støtte til medlemmer av Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings
Understøttelseskasse på de i Understøttelseskassens fastsatte vilkår.

3. Som følge av Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings opphør, skal det ytes støtte til alle som var medlemmer av foreningen ved opphøret og som trenger økonomisk bidrag ved sykdom og ved økonomisk behov i alderdommen.

Medlemmer som permanent lever på institusjon er ikke berettiget til støtte. 

Søknad om støtte i.h.t. § 7 pkt 1, pkt 2 , og pkt 3 sendes til forretningsfører eller stiftelsens styre. Styret skal treffe vedtak om hva en søknad skal inneholde. Søknaden skal i alle fall inneholde opplysning om hvordan støtten er tenkt brukt. Stiftelsens styre bestemmer hvor store beløp som skal deles ut innen de respektive punkter, dog slik at bidrag i henhold til pkt 3 skal utgjøre minst NOK 5.000.- årlig dersom avkastningen av NOK 3.000.000.- er tilstrekkelig. 

Når de ovenfor nevnte formål er tilgodesett, kan stiftelsen:

4. Yte økonomisk bistand til:

  1. Kvinner som ønsker å etablere eller å drive egen næringsvirksomhet
  2. Kvinner som ønsker støtte til merkantil utdannelse/forskning
  3. Foreninger og institusjoner som etter sitt formål ivaretar den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo.

§ 8

Stiftelsen skal bestå av minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmer har møterett, men ikke stemmerett. Styremedlemmer skal ha en funksjonstid på inntil 5 år. Gjenoppnevnelse er mulig inntil 4 ganger. Styremedlemmer skal være kvinner som etter sitt yrke tilhører handelsstanden i Oslo, og bør rekrutteres fra forskjellige yrkesgrupper med merkantil tilknytning. Styret velger selv en formann for 2 år av gangen. Når styremedlemmer fratrer skal styret underrettes skriftlig. Nytt styremedlem oppnevnes av det sittende styre etter de retningslinjer som er angitt for styrets sammensetning. Det forutsettes at det gis en rimelig godtgjørelse til styremedlemmene for deres arbeid.

Styremedlemmer og varamedlemmer skal fratre ved fylte 75 år.

Styret kan velge forretningsfører.

§ 9

Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor. Revisor velges av styret for 2 år av gangen.

§ 10

Innen utgangen av mars skal styret utarbeide årsberetning.

***

I denne stiftelsen inngår også følgende legater:

1. Forretningsdamenes feriefond, med det formål å utbetale midler til forretningsdamer i Oslo som hjelp til ferieopphold.

2. Hanna og Rebekka Fredlunds legat vedrørende aldershjemmet, hvoretter avkastningen av legatet skal anvendes til drift av Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings aldershjem.

3. Hanna og Rebekka Fredlunds legat, hvoretter avkastningen av legatet skal anvendes til understøttelse av Understøttelseskassens medlemmer etter Understøttelseskassens regler.

4. Frk. Ragnhild Netzens legat hvoretter avkasningen av legatet skal anvendes til fordel for medlemmer av foreningen som på grunn av sykdom ikke er i stand til å tjene til livets opphold.

5. Frk. Sigrid Teigens legat, hvoretter avkastningen av legatet skal benyttes til hjelp for medlemmer som på grunn av sykdom eller annen årsak midlertidig er kommet ut av stilling.

6. Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Understøttelseskasse, avkastningen skal benyttes til å hjelpe medlemmer når økonomisk støtte er nødvendig i sykdomstilfelle, i uforskyldt arbeidsledighet og som understøttelse i alderdommen.